Báo cáo thực tập khác dự báo chuỗi thời gian mờ theo tiếp cận đại số gia tử

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thực tập khác  Dự báo chuỗi thời gian mờ theo tiếp cận đại số gia tử để làm mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Trích dẫn lời nói đầu để các bạn tham khảo:

Trong những năm gần đây, có rất nhiều tác giả trên thế giới quan tâm nghiên cứu mô hình dự báo chuỗi thời gian mờ do Song & Chissom [1, 2, 3] đƣa ra trên tạp chí “Fuzzy Sets and Systems” năm 1993 và đƣợc Chen [5] cải tiến vào năm 1996. Nhiều nghiên cứu ứng dụng dự báo có giá trị thực tế đã đƣợc thực hiện trên cơ sở phƣơng pháp luận dự báo theo mô hình chuỗi thời gian mờ nêu trên. Tuy nhiên, độ chính xác của dự báo trên quan điểm xem xét chuỗi thời gian theo tiếp cận mờ của Song & Chissom còn chƣa cao do phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Vì vậy cho đến nay, mô hình dự báo chuỗi thời gian mờ luôn đƣợc nhiều chuyên gia trên thế giới và Việt Nam cải tiến để có đƣợc kết quả tốt hơn [9].

Đại số gia tử (ĐSGT) là một tiếp cận mới đƣợc các tác giả N.C.Ho  và Wechler xây dựng vào những năm 1990, 1992 [5, 6] khi đƣa ra một mô hình tính toán hoàn toàn khác biệt so với tiếp cận mờ. Những ứng dụng của tiếp cận ĐSGT cho một số bài toán cụ thể trong lĩnh vực công nghệ thông tin và điều khiển đã mang lại một số kết quả quan trọng khẳng định tính ƣu việt của tiếp cận này so với tiếp cận mờ truyền thống [8].

Đề tài luận văn là sự tiếp tục những thử nghiệm mới và lần đầu tiên thử nghiệm cho những nghiên cứu ứng dụng ĐSGT cho lĩnh vực dự báo chuỗi  thời gian. Đây là lĩnh vực ứng dụng hoàn toàn mới đối với ĐSGT, vì vậy phƣơng pháp luận của ĐSGT cần có sự nghiên cứu cải tiến khác với trƣớc đây sao cho có khả năng ứng dụng đƣợc.

Để có thể đánh giá đƣợc tính ƣu việt của ĐSGT so với phƣơng pháp luận dựa trên tiếp cận mờ, nhiều tác giả đã tiến hành thử nghiệm trên chuỗi dữ liệu đã đƣợc sử dụng nhiều ở Việt Nam.

Trong luận văn này, trƣớc tiên tôi Tập trung nghiên cứu mô hình dự báo chuỗi thời gian mờ của Song & Chissom và Chen. tìm ra những  điểm mạnh và điểm yếu của những mô hình này. Từ đó đƣa ra mô hình dự báo  theo tiếp cận đại số gia tử trên cơ sở nghiên cứu cải tiến phép ngữ nghĩa hóa (Semantization), phép giải nghĩa (Desemantization ) trong mô hình tính toán của ĐSGT sao cho phù hợp với ứng dụng trong lĩnh vực dự báo chuỗi thời gian mờ. Trên cơ sở đó, tôi xây dựng chƣơng trình ứng dụng dự báo chuỗi thời gian mờ dựa trên mô hình tính toán của ĐSGT trong việc dự báo kết quả tuyển sinh của trƣờng cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm Việt Trì – tỉnh Phú Thọ.

1.     Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu

1.1 Đối tƣợng

Tập trung nghiên cứu mô hình dự báo chuỗi thời gian mờ của Song & Chissom và Chen. tìm ra những điểm mạnh và điểm yếu của những mô hình này. Từ đó đƣa ra mô hình dự báo theo tiếp cận đại số gia tử trên cơ sở  nghiên cứu cải tiến phép ngữ nghĩa hóa (Semantization), phép giải nghĩa (Desemantization ) trong mô hình tính toán của ĐSGT sao cho phù hợp với ứng dụng trong lĩnh vực dự báo chuỗi thời gian mờ.

1.2.         Phạm vi nghiên cứu

 • Nghiên cứu mô hình dự báo chuỗi thời gian mờ của Song &
 • Nghiên cứu mô hình dự báo cải tiến của
 • Nghiên cứu tiếp cận ĐSGT: Lý thuyết và mô hình tính toán ứng dụng.
 • Nghiên cứu cải tiến phép ngữ nghĩa hóa và phép giải nghĩa
 • Nghiên cứu đề xuất mô hình dự báo chuỗi thời gian mờ theo tiếp cận đại số gia tử với các phép ngữ nghĩa hóa và giải nghĩa đã cải tiến.
 • Ứng dụng mô hình dự báo mới theo tiếp cận ĐSGT cho chuỗi dữ liệu đã và đang đƣợc sử dụng nhiều ở Việt Nam hiện nay; qua đó so sánh MSE của các mô hình dự báo trên với nhau để có thể thấy rõ hiệu quả của tiếp cận ĐSGT trong bài toán dự báo chuỗi thời gian mờ.

2.     Hƣớng nghiên cứu của đề tài

 • Nghiên cứu lôgic mờ: phép mờ hóa, suy luận và giải mờ
 • Nghiên cứu chuỗi thời gian trên quan điểm biến ngôn ngữ.
 • Nghiên cứu cách mô tả chuỗi thời gian theo các giá trị ngôn ngữ.
 • Nghiên cứu nhóm quan hệ ngữ nghĩa theo tiếp cận ĐSGT.
 • Nghiên cứu mở rộng phép ngữ nghĩa hóa và phép giải nghĩa của tiếp cân ĐSGT.
 • Nghiên cứu xây dựng chƣơng trình tính toán trên MATLAB cho bài toán thử nghiệm dự báo chuỗi thời gian mờ theo tiếp cận ĐSGT của trƣờng Đại học
 • Nghiên cứu xây dựng chƣơng trình tính toán trên MATLAB để dự báo chuỗi thời gian mờ theo tiếp cận ĐSGT trong bài toán tuyển sinh tại trƣờng Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm Việt Trì – tỉnh Phú Thọ.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Hy vọng với chia sẻ báo cáo thực tập  tại công ty trên của chúng tôi sẽ giúp bạn có thể hoàn thành bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình được tốt nhất.

Chúc các bạn làm bài báo cáo thực tập thành công!

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn

Add Comment