Báo cáo thực tập khác bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên Thái Nguyên

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thực tập khác Biện pháp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên để làm mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Trích dẫn lời nói đầu để các bạn tham khảo:

1.  Lý do chọn đề tài

Trong quá trình hội nhập, phát triển đất nước và điều kiện bùng nổ thông tin toàn cầu, công tác tuyên truyền và hoạt động của BCV có vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp, định hướng thông tin, dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tuyên truyền là một trong những bộ phận quan trọng của công tác tư tưởng, có nhiệm vụ phổ biến, truyền bá hệ tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; biến nhận thức, niềm tin thành hành động cách mạng. Đồng thời góp phần uốn nắn những nhận thức lệch lạc, đấu tranh với những quan điểm, hành động sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Mục đích cao nhất của tuyên truyền là làm cho hệ tư tưởng của Đảng bao gồm chủ nghĩa Mác – Lênin và tƣ tƣởng Hồ Chí Minh giữ vững vai trò nền tảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Hiện nay, bên cạnh các công cụ tuyên truyền phong phú và hiện đại bao gồm hệ thống tài liệu, các phương tiện thông tin đại chúng… thì vai trò của đội ngũ BCV rất quan trọng, bởi vì đây là lực lượng thực hiện công tác tuyên truyền tới đối tượng một cách trực tiếp, mang lại hiệu quả cao. Do đó chất lượng, nghiệp vụ, phương pháp truyên truyền của BCV đóng vai trò quyết định đến chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền.

Võ Nhai là huyện vùng cao của tỉnh Thái Nguyên, trong những năm qua được sự quan tâm của Đảng, Nhà Nước và sự đoàn kết, nỗ lực vươn lên. Huyện đã đạt được những kết quả to lớn về chính trị – kinh tế – văn hoá xã hội, quốc phòng, an ninh; đặc biệt là sự ổn định về chính trị, một trong những nguyên nhân dẫn đến thành công đó chính là hiệu quả công tác tuyên truyền.

Công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện trong những năm qua đã có bước chuyển biến theo hướng tích cực. Đội ngũ BCV những năm qua thường xuyên được củng cố, kiện toàn cả về số lượng và chất lượng từ huyện đến cơ sở. Hoạt động tuyên truyền ngày càng đa dạng, phong phú, có tính thời sự cao. Những thông tin thời sự trong nước và quốc tế, các quan điểm đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, tình hình kinh tế – xã hội của địa phương được các báo cáo viên sử dụng có hiệu quả. Chính vì vậy nhận thức cán bộ, đảng viên và nhân dân có bước chuyển biến tích cực tạo sự thống nhất về tư tưởng chính trị trong Đảng và quần chúng ngày càng cao, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng trong công cuộc đổi mới. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công tác tuyên truyền của BCV ở cơ sở đã biết lồng ghép phổ biến quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước với các nội dung khác như: Bảo vệ tài nguyên môi trường, Chế độ BHXH, việc làm, phổ biến giáo dục Pháp luật, an toàn giao thông… Vừa làm phong phú thêm nội dung sinh hoạt đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, vừa đáp ứng nhu cầu thông tin, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên ở cơ sở.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được trong tình hình hiện nay công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện đang gặp phải những khó khăn, hạn chế đó là: Một số BCV ở cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu thông tin của cán bộ đảng viên, việc bồi dưỡng, học tập nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ BCV chưa được quan tâm đúng mức. Nhận thức của một số cấp uỷ về vai trò của công tác tuyên truyền còn đơn giản, chưa có sự quan tâm đầu tư thích đáng để xây dựng đội ngũ báo cáo viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Hình thức tuyên truyền, nội dung thông tin còn hạn chế. Phương thức hoạt động vẫn nặng một chiều từ trên xuống, chưa chú trọng đến đối thoại, chủ yếu mở các hội nghị để truyền đạt lại thông tin, chưa thực hiện tốt thông tin hai chiều nhất là thông tin từ dưới lên, chưa thường xuyên có ý kiến trao đổi, phản hồi từ cơ sở để giải quyết những vấn đề người nghe đang thực sự quan tâm, tuy có những tiến bộ “đưa thông tin về cơ sở” nhưng phần lớn vẫn còn dừng lại trong cán bộ, đảng viên; chưa đi sâu vào đời sống nhân dân nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người. Do vậy đã ảnh hưởng nhất định đến nhận thức chung của cán bộ, đảng viên chưa theo kịp với tình hình mới, những vấn đề bức xúc thực tiễn nảy sinh.

Từ những hạn chế trên cho thấy thực trạng công tác tuyên truyền tại huyện Võ Nhai chưa đáp ứng đƣợc nhu cầu ngày càng cao, cả về số lượng và chất lượng thông tin đặc biệt là thông tin nội bộ ở cơ sở, đội ngũ những người làm công tác tuyên truyền mà nòng cốt là những BCV còn hạn chế về năng lực, ít được cung cấp thông tin đầy đủ, ít đƣợc bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn nên tính thuyết phục trong tuyên truyền chưa cao, bên cạnh đó trình độ cán bộ, đảng viên, trình độ dân trí ngày càng cao, quy chế dân chủ đang được phát huy tại cơ sở; âm mưu và thủ đoạn “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi nguy hiểm…

Những vấn đề trên đòi hỏi phải đổi mới và nâng cao năng lực, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để góp phần nâng cao nhận thức cách mạng, tạo sự đồng thuận, đoàn kết thống nhất cao giữa Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trong quá trình hội nhập và phát triển; đặc biệt là ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc ít người.

Từ thực trạng trên, chúng tôi chọn đề tài: “Biện pháp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên  huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên”.

2.  Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, thực trạng công tác tuyên truyền và nghiệp vụ của đội ngũ đội ngũ BCV của huyện Võ Nhai, đề tài đề xuất các biện pháp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền cho đội ngũ BCV ở huyện Võ Nhai nhằm nâng cao năng lực nghiệp vụ cho đội ngũ BCV, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện.

3.  Đối tượng và khách thể nghiên cứu

  • Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền cho đội ngũ BCV ở huyện Võ Nhai – tỉnh Thái Nguyên.
  • Khách thể nghiên cứu: Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền cho đội ngũ BCV ở huyện Võ Nhai – tỉnh Thái Nguyên.

4.  Nhiệm vụ nghiên cứu

  • Nghiên cứu cơ sở lý luận về bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền cho đội ngũ
  • Thực trạng bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền cho đội ngũ BCV ở huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên.
  • Biện pháp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền cho đội ngũ BCV ở huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên.

5.  Giả thuyết khoa học

Đội ngũ BCV làm công tác tuyên truyền của huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên trong những năm gần đây đã có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên hiệu quả của công tác tuyên truyền của huyện vẫn còn những hạn chế nhất định, điều này do nhiều nguyên nhân trong đó nguyên nhân chính là năng lực nghiệp vụ của đội ngũ BCV. Nếu nghiên cứu đề xuất được các biện pháp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ tuyên truyền cho đội ngũ BCV khoa học, phù hợp với tình hình thực tiễn của huyện Võ Nhai thì sẽ nâng cao chất lượng của công tác tuyên truyền.

6.  Phƣơng pháp nghiên cứu

6.1.    Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận

Phân tích, hệ thống hoá các tài liệu, nghiên cứu các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác tuyên truyền các công trình nghiên cứu khoa học,… có liên quan làm rõ những vấn đề liên quan đến bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền cho đội ngũ BCV.

6.2.  Phương pháp nghiên cứu thực tiễn

  • Phương pháp điều tra: Tiến hành điều tra trực tiếp bằng hình thức sử dụng phiếu điều tra đối với các đối tượng liên
  • Phương pháp quan sát: Qua hoạt động dự giờ, thăm lớp…nhằm đánh giá trực tiếp chất lượng
  • Phương pháp đàm thoại: Trao đổi, thảo luận về nghiệp vụ đối với BCV đàm thoại trực tiếp với người nghe làm cơ sở đánh giá chất lượng đội ngũ
  • Phương pháp chuyên gia: Tham khảo ý kiến đánh giá của lãnh đạo huyện, lãnh đạo Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ và giảng viên đối với đội ngũ BCV.

6.3.  Nhóm phương pháp bổ trợ

Sử dụng toán thông kê và một số phần mềm tin học để xử lý những kết quả thu được từ điều tra, khảo sát.

7.    Cấu trúc của luận văn

Ngoài mở đầu, kết luận và khuyến nghị, tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung chính của luận văn được trình bày trong 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên.

Chương 2: Thực trạng bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên ở huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên.

Chương 3: Biện pháp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên ở huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Hy vọng với chia sẻ báo cáo thực tập tốt nghiệp  tại công ty trên của chúng tôi sẽ giúp bạn có thể hoàn thành bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình được tốt nhất.

Chúc các bạn làm bài báo cáo thực tập thành công!

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn

Add Comment