Báo cáo thực tập kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Đại Đồng

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Đại Đồng

LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 11: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Những vấn đề chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
1.1.1. Một số khái niệm thuật ngữ liên quan đến doanh thu, chi phí và xác định kết quả
kinh doanh
1.1.2 Ý nghĩa của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
1.1.3. Vai trò của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết qủa kinh doanh trong doanh nghiệp
1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
1.1.5. Bán hàng và các phƣơng pháp bán hàng trong doanh nghiệp
1.2. Nội dung kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và các khoản giảm trừ doanh thu.
1.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán
1.2.3. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.2.4. Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính
1.2.5. Kế toán thu nhập, chi phí khác
1.2.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
1.3. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán vào công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
1.3.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung
1.3.2. Hình thức kế toán Nhật ký- Sổ cái.
1.3.3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ
1.3.4. Hình thức kế toán Nhật ký- Chứng từ
1.3.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐẠI ĐỒNG
2.1. Khái quát chung về Công ty TNHH Đại Đồng
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty TNHH Đại Đồng
2.1.3. Chức năng của từng phòng ban
2.1.4.Tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Đại Đồng
2.2. Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công
ty
2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty TNHH Đại Đồng
2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty TNHH Đại Đồng
2.2.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
2.2.4. Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính tại Công ty TNHH Đại Đồng
2.2.5. Kế toán hoạt động khác tại Công ty TNHH Đại Đồng
2.2.6. Xác định kết quả kinh doanh
CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐẠI ĐỒNG
3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán tại Công ty TNHH Đại Đồng
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Hạn chế
3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Đại Đồng
3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Đại Đồng
3.2.2. Một số nguyên tắc và điều kiện tiến hành hoàn thiện công tác kế toán
3.2.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Đại Đồng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

LIÊN HỆ ZALO: 0948.498.186 ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn