Báo cáo thực tập kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh tại Công ty Tấn Phát AA

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Tấn Phát AA

LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ.
1.1.1. Sự cần thiết của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.
1.1.2 . Một số khái niệm cơ bản về doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh
1.1.2.1 Doanh thu
1.1.2.2. Chi phí
1.1.2.3 Xác định kết quả hoạt đông kinh doanh
1.1.3. Nhiệm vụ của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
1.2. NỘI DUNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ.
1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ và các khoản giảm trừ doanh thu của doanh nghiệp vừa và nhỏ.
1.2.1.1. Chứng từ sử dụng
1.2.1.2. Tài khoản kế toán sử dụng
1.2.1.3. Phương pháp hạch toán
1.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán
1.2.2.1. Chứng từ sử dụng
1.2.2.2. Tài khoản sử dụng
1.2.2.3. Phương pháp hạch toán
1.2.3. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.2.3.1. Chứng từ sử dụng
1.2.4. Kế toán doanh thu và chi phí hoạt động tài chính
1.2.4.1. Chứng từ sử dụng
1.2.4.2. Tài khoản sử dung
1.2.4.3. Phương pháp hạch toán
1.2.5. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác
1.2.5.1. Chứng từ sử dụng
1.2.5.2. Tài khoản sử dụng
1.2.5.3. Phương pháp hạch toán
1.2.6. Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh
1.2.6.1. Chứng từ sử dụng
1.2.6.2. Tài khoán sử dụng
1.2.6.3. Phương pháp hạch toán
1.3. TỔ CHỨC VẬN DỤNG HỆ THỐNG SỔ SÁCH KẾ TOÁN VÀO CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
1.3.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung
1.3.2. Hình thức kế toán Nhật ký sổ cái
1.3.3. Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ
1.3.4. Hình thức kế toán Nhật ký – Chứng từ
1.3.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TẤN PHÁT – AA
2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TẤN PHÁT – AA
2.1.1. Quá trình hình thành phát triển
2.1.2. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý công ty
2.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Tấn Phát – AA
2.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty
2.1.3.2. Các chính sách và phương pháp kế toán áp dụng tại Công ty
2.1.3.3. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ và tài khoản
2.1.3.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán
2.1.3.5. Tổ chức hệ thống Báo cáo tài chính tại Công ty
2.2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tấn Phát – AA
2.2.1.1. Nội dung doanh thu bán hàng tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tấn Phát – AA
2.2.1.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng
2.2.1.3. Quy trình hạch toán
2.2.1.4. Ví du minh họa :
2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tấn Phát – AA
2.2.2.1. Nội dung của giá vốn hàng bán tại Công ty TNHH Tấn Phát – AA
2.2.2.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng
2.2.2.3. Quy trình hạch toán
2.2.2.4. Ví dụ minh họa
2.2.3. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
2.2.3.1. Nội dung của chi phí quản lý kinh doanh tại Công ty TNHH Tấn Phát – AA
2.2.3.2. Chứng từ và tài khoản sử dung
2.2.3.3. Quy trình hạch toán
2.2.3.4. Ví dụ minh họa
2.2.4. Kế toán doanh thu tài chính và chi phí tài chính tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tấn Phát – AA
2 .2.4.1. Nội dung của doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính tại Công ty Trách
nhiệm Hữu hạn Tấn Phát – AA
2.2.4.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng
2.2.4.3. Quy trình hạch toán
2.2.4.4. Ví dụ minh họa
2.2.5. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác
2.2.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tấn Phát –AA
2.2.6.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng
2.2.6.2. Quy trình hạch toán
2.2.6.3. Ví dụ minh họa
CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU , CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH 1.2.6.1. Chứng từ sử dụng
1.2.6.2. Tài khoán sử dụng
1.2.6.3. Phương pháp hạch toán
1.3. TỔ CHỨC VẬN DỤNG HỆ THỐNG SỔ SÁCH KẾ TOÁN VÀO CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
1.3.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung
1.3.2. Hình thức kế toán Nhật ký sổ cái
1.3.3. Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ
1.3.4. Hình thức kế toán Nhật ký – Chứng từ
1.3.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TẤN PHÁT – AA
2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TẤN PHÁT – AA
2.1.1. Quá trình hình thành phát triển
2.1.2. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý công ty
2.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Tấn Phát – AA
2.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty
2.1.3.2. Các chính sách và phương pháp kế toán áp dụng tại Công ty
2.1.3.3. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ và tài khoản
2.1.3.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán
2.1.3.5. Tổ chức hệ thống Báo cáo tài chính tại Công ty
2.2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn
Tấn Phát – AA
2.2.1.1. Nội dung doanh thu bán hàng tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tấn Phát – AA
2.2.1.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng
2.2.1.3. Quy trình hạch toán
2.2.1.4. Ví du minh họa :
2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tấn Phát – AA
2.2.2.1. Nội dung của giá vốn hàng bán tại Công ty TNHH Tấn Phát – AA
2.2.2.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng
2.2.2.3. Quy trình hạch toán
2.2.2.4. Ví dụ minh họa
2.2.3. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
2.2.3.1. Nội dung của chi phí quản lý kinh doanh tại Công ty TNHH Tấn Phát – AA
2.2.3.2. Chứng từ và tài khoản sử dung
2.2.3.3. Quy trình hạch toán
2.2.3.4. Ví dụ minh họa
2.2.4. Kế toán doanh thu tài chính và chi phí tài chính tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tấn
Phát – AA
2 .2.4.1. Nội dung của doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính tại Công ty Trách
nhiệm Hữu hạn Tấn Phát – AA
2.2.4.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng
2.2.4.3. Quy trình hạch toán
2.2.4.4. Ví dụ minh họa
2.2.5. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác
2.2.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tấn Phát –
AA
2.2.6.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng
2.2.6.2. Quy trình hạch toán
2.2.6.3. Ví dụ minh họa
CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU , CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TẤN PHÁT – AA
3.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TẤN PHÁT – AA
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Nhược điểm
3.2 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TẤN PHÁT – AA
3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tấn Phát – AA
3.2.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tấn Phát – AA.
3.2.2.1 Hiện đại hóa công tác kế toán
3.2.2.2 Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tấn Phát – AA
3.2.2.3. Hoàn thiện việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi
3.2.3.4. Một số giải pháp khác
KẾT LUẬN

LIÊN HỆ ZALO: 0948.498.186 ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn