Báo cáo thực tập kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh tại công ty Ngọc Thái

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh tại công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Thái

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Một số vấn đề chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
1.1.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
1.1.2. Khái quát về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
1.1.2.1. Một số vấn đề cơ bản về doanh thu:
1.1.2.2. Chi phí
1.1.2.3. Xác định kết quả kinh doanh
1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
1.2. Nội dung tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
1.2.1. Tổ chức kế toán doanh thu trong doanh nghiệp
1.2.1.1. Tổ chức kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
1.2.1.2. Tổ chức kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
1.2.1.3. Tổ chức kế toán doanh thu hoạt động tài chính
1.2.1.4. Tổ chức kế toán thu nhập khác
1.2.2. Tổ chức kế toán chi phí trong doanh nghiệp
1.2.2.1. Tổ chức kế toán giá vốn hàng bán
1.2.2.2. Tổ chức kế toán chi phí tài chính
1.2.2.3. Tổ chức kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp:
1.2.2.4. Tổ chức kế toán chi phí khác
1.2.3. Tổ chức kế toán xác định kết quả kinh doanh
1.3. Tổ chức luân chuyển chứng từ, sổ sách trong kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp
1.3.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung
1.3.2. Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái
1.3.3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ
1.3.4. Hình thức kế toán máy
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH NGỌC THÁI
2.1. Khái quát chung về Công ty TNHH Ngọc Thái.
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Ngọc Thái.
2.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Ngọc Thái.
2.1.3 Những thuận lợi, khó khăn
2.1.3.1 Thuận lợi
2.1.3.2 Khó khăn:
2.1.3.3. Những thành tích cơ bản mà doanh nghiệp đạt được
2.1.4 Mô hình tổ chức bộ máy quản lý tại công ty
2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH ngọc Thái.
2.1.5.1. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tại công ty
2.1.5.1. Hình thức kế toán, chính sách và phương pháp kế toán áp dụng tại công ty TNHH Ngọc Thái.
2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Ngọc Thái
2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ
2.2.3 Kế toán chi phí bán hàng
2.2.4 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp:
2.2.5 Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính
2.2.6 Kế toán thu nhập khác và chi phí khác
2.2.7 Thực trạng tổ chức kế toán xác định kết quả kinh doanh
CHƯƠNG 3 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH NGỌC THÁI
3.1. Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Ngọc Thái
3.1.1. Đánh giá chung
3.1.2. Ưu điểm
3.1.3. Hạn chế
3.2. Hoàn thiện công tác hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Ngọc Thái.
3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Ngọc Thái.
3.2.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Ngọc Thái
3.2.2.1. Hoàn thiện việc hiện đại hóa công tác kế toán
3.2.2.2. Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán chi tiết tại Công ty
3.2.2.3. Hoàn thiện về trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi tại Công ty
3.2.2.4. Một số kiến nghị khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

LIÊN HỆ ZALO: 0948.498.186 ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn