Báo cáo thực tập kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty xây dựng Thành An 468

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thành An 468

LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
1.1 Những vần đề chung về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh
nghiệp vừa và nhỏ
1.1.1 Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán doanh thu,chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.
1.1.2 Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.
1.1.3 Các khái niệm cơ bản
1.1.3.1 Doanh thu
1.1.3.2 Chi phí
1.1.3.3 Xác định kết quả hoạt động kinh doanh
1.2 Nội dung tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu nội bộ và các khoản giảm trừ doanh thu.
1.2.1.1 Chứng từ sử dụng.
1.2.1.2 Tài khoản sử dụng.
1.2.1.3 Phương pháp hạch toán
1.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán
1.2.2.1 Chứng từ kế toán sử dụng
1.2.2.2 Tài khoản sử dụng
1.2.2.4 Phương pháp hạch toán:
1.2.3 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.2.3.1 Chứng từ sử dụng
1.2.3.2 Tài khoản sử dụng
1.2.3.3 Phương pháp hạch toán
1.2.4 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính
1.2.4.1 Chứng từ sử dụng
1.2.4.2 Tài khoản sử dụng
1.2.4.3 Phương pháp hạch toán
1.2.5 Kế toán thu nhập khác và chi phí khác
1.2.5.1 Chứng từ sử dụng
1.2.5.3 Phương pháp hạch toán
1.2.6 Kế toán xác định kết quả kinh doanh
1.2.6.1 Chứng từ sử dụng
1.2.6.2 Tài khoản sử dụng
1.2.6.3 Phương pháp hạch toán
1.3 Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách vào công tác doanh thu , chi phí và xác định kết
quả kinh doanh trong doanh nghiệp
1.3.1 Hình thức kế toán Nhật ký chung
1.3.2 Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ
1.3.3 Hình thức kế toán Nhật ký – chứng từ
1.3.4 Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái
1.3.5 Hình thức kế toán trên máy vi tính
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH
KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THÀNH AN 468
2.1 Khái quát chung về Công ty TNHH Thành An 468:
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2 Tổ chức bộ máy quản lý của công ty
2.1.3 Tổ chức công tác kế toán tại công ty:
2.1.3.1 Tổ chức bộ máy kế toán:
2.1.3.2 Tổ chức hệ thống chứng từ và tài khoản tại công ty
2.1.3.3 Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán tại công ty:
2.1.3.4 Tổ chức hệ thống Báo cáo tài chính tại công ty:
2.2 Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thành An 468
2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại công ty TNHH Thành An 468
2.2.1.1 Nội dung doanh thu bán hàng tại công ty
2.2.1.2 Chứng từ sử dụng
2.2.1.3 Tài khoản sử dụng
2.2.1.4 Quy trình hạch toán:
2.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán tại công ty TNHH Thành An 468
2.2.2.1 Nội dung giá vốn hàng bán
2.2.2.2 Chứng từ sử dụng
2.2.2.3 Tài khoản sử dụng
2.2.2.4 Quy trình hạch toán:
2.2.3 Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý kinh doanh tại công ty TNHH Thành An 468.
2.2.3.1 Nội dung chi phí bán hàng và chi phí quản lý kinh doanh
2.2.4 Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính tại công ty TNHH Thành An 468
2.2.4.1 Nội dung doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
2.2.4.2 Chứng từ sử dụng:
2.2.4.3 Tài khoản sử dụng
2.2.4.4 Quy trình hạch toán
2.2.5 Kế toán thu nhập khác và chi phí khác tại công ty TNHH Thành An 468 62
2.2.6 Thực trạng công tác kế toán Xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thành An 468
2.2.6.1 Chứng từ sử dụng
2.2.6.2 Tài khoản sử dụng
2.2.6.3 Quy trình hạch toán
CHƯƠNG 3 MỘT SÔ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU , CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THÀNH AN 468
3.1 Đánh giá chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thành An 468
3.1.1 Ưu điểm
3.1.1.1 Về bộ máy kế toán
3.1.1.2 Về hệ thống sổ sách kế toán:
3.1.1.3 Về hệ thống tài khoản:
3.1.1.4 Về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của công ty TNHH Thành AN 468
3.1.2 Hạn chế
3.2 Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thành An 468
3.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thành An 468
3.2.2 Yêu cầu của việc hoàn thành công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thành An 468
3.2.3 Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thành An 468
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

LIÊN HỆ ZALO: 0948.498.186 ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn