Báo cáo thực tập kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Việt Úc

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Việt Úc

LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH.
1.1.1 Doanh thu
1.1.1.1 Khái niệm về doanh thu
1.1.1.2 Các loại doanh thu
1.1.2 Các khoản giảm trừ doanh thu
1.1.3 Chi phí
1.1.3.1 Khái niệm về chi phí
1.1.3.2 Các loại chi phí
1.1.4 Kết quả kinh doanh
1.1.4.1 Khái niệm kết quả kinh doanh
1.1.4.2 Các loại kết quả kinh doanh
1.1.4.3 Cách xác định kết quả kinh doanh
1.2 TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP
1.2.1 Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
1.2.2 Tổ chức kế toán doanh thu
1.2.2.1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.
1.2.2.2 Doanh thu hoạt động tài chính
1.2.1.3 Thu nhập khác
1.2.4 Các khoản giảm trừ doanh thu
1.2.4 Tổ chức kế toán chi phí.
1.2.4.1 Giá vốn hàng bán
1.2.4.2 Chi phí tài chính
1.2.4.3 Chi phí quản lý kinh doanh
1.2.4.4 Chi phí khác
1.2.5 Tổ chức kế toán xác định kết quả kinh doanh
1.2.6 Các hình thức ghi sổ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
1.2.6.1 Hình thức kế toán Nhật ký chung
1.2.6.2 Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ Cái
1.2.6.3 Hình thức kế toán Nhật ký – Chứng từ
1.2.6.4 Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ
1.2.6.5 Hình thức kế toán máy
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VIỆT ÚC
2.1 GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VIỆT ÚC
2.1.1 Khái quát chung
2.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển công ty.
2.1.3 Mục tiêu hoạt động và ngành nghề kinh doanh
2.1.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty cổ phần tư vấn đầu tư Việt Úc.
2.1.5 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư Việt Úc.
2.1.6 Hình thức hạch toán kế toán
2.1.7 Các chính sách kế toán áp dụng tại công ty
2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ
KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VIỆT ÚC.
2.2.1 Thực trạng công tác kế toán doanh thu
2.2.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
2.2.1.2 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
2.2.1.3 Kế toán thu nhập khác
2.2.2 Thực trạng công tác kế toán chi phí
2.2.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán
2.2.2.2 Kế toán chi phí hoạt động tài chính
2.2.2.3 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
2.2.2.4 Kế toán chi phí khác
2.2.3 Thực trạng công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VIỆT ÚC
3.1 NHẬN XÉT CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VIỆT ÚC.
3.1.1 Ưu điểm
3.1.1.1 Về bộ máy kế toán
3.1.1.2 Về hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ sách sử dụng
3.1.2 Hạn chế
3.2 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VIỆT ÚC .
3.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện
3.2.2 Nguyên tắc của việc hoàn thiện
3.2.3 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
quả kinh doanh.
KẾT LUẬN

LIÊN HỆ ZALO: 0948.498.186 ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn