Báo cáo thực tập kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Seidensticker Việt Nam

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Seidensticker Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I:NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
1.1. Những vấn đề chung về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
1.1.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp
1.1.2. Một số khái niệm cơ bản
1.1.2.1. Doanh thu
1.1.2.1.1.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
1.1.2.1.2.Các khoản giảm trừ doanh thu:
1.1.2.1.3.Doanh thu thuần
1.1.2.1.4.Doanh thu hoạt động tài chính
1.1.2.1.5.Thu nhập khác
1.1.2.2. Chi phí
1.1.2.2.1.Giá vốn hàng bán
1.1.2.2.2.Chi phí quản lý kinh doanh
1.1.2.2.3.Chi phí hoạt động tài chính
1.1.2.2.4.Chi phí khác.
1.1.2.2.5.Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
1.1.2.3. Xác định kết quả kinh doanh
1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp
1.2. Nội dung tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ và các khoản giảm trừ doanh thu
1.2.1.1. Chứng từ sử dụng
1.2.1.2. Tài khoản sử dụng
1.2.1.3. Phương pháp hạch toán
1.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán
1.2.2.1. Các phương pháp xác định giá vốn hàng xuất kho
1.2.2.2. Chứng từ sử dụng
1.2.2.3. Tài khoản sử dụng
1.2.2.4. Phương pháp hạch toán
1.2.3. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.2.3.1. Chứng từ sử dụng
1.2.3.2. Tài khoản sử dụng
1.2.3.3. Phương pháp hạch toán
1.2.4. Kế toán doanh thu tài chính và chi phí tài chính
1.2.4.1. Chứng từ sử dụng
1.2.4.2. Tài khoản sử dụng
1.2.4.3. Phương pháp hạch toán
1.2.5. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác
1.2.5.1. Chứng từ sử dụng
1.2.5.2. Tài khoản sử dụng
1.2.5.3. Phương pháp hạch toán
1.2.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
1.2.6.1. Chứng từ sử dụng
1.2.6.2. Tài khoản sử dụng
1.2.6.3. Phương pháp hạch toán
1.3. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán vào công tác doanh thu, chi phí và xác
định kết quả kinh doanh
CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU , CHI PHÍ VÀ
XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SEIDENSTICKER VIỆT NAM
2.1. Khái quát chung về Công ty TNHH Seidensticker Việt Nam
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
2.1.2. Cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty
2.1.3. Tổ chức bộ máy của Công ty TNHH Seidensticker Việt Nam
2.1.4. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Seidensticker
2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán
2.1.4.2. Các chính sách kế toán áp dụng tại Công ty
2.1.4.3. Tổ chức hệ thống chứng từ và tài khoản kế toán
2.1.4.4. Tổ chức hệ thống sổ kế toán
2.1.4.5. Tổ chức hệ thống báo cáo tài chính
2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
tại Công ty TNHH Seidensticker.
2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
2.2.1.1. Nội dung doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty
2.2.1.2. Chứng từ sử dụng
2.2.1.3. Tài khoản sử dụng
2.2.1.4. Quy trình hạch toán
2.2.1.5. Ví dụ minh hoạ
2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán
2.2.2.1. Nội dung giá vốn hàng bán tại Công ty
2.2.2.2. Chứng từ sử dụng
2.2.2.3. Tài khoản sử dụng
2.2.2.4. Quy trình hạch toán
2.2.2.5. Ví dụ minh hoạ
2.2.3. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
2.2.3.1. Nội dung chí phí quản lý kinh doanh tại Công ty
2.2.3.2. Chứng từ sử dụng
2.2.3.3. Tài khoản sử dụng
2.2.3.4. Quy trình hạch toán
2.2.3.5. Ví dụ minh hoạ
2.2.4. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính
2.2.4.1. Nội dung doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính
2.2.4.2. Chứng từ sử dụng
2.2.4.3. Tài khoản sử dụng
2.2.4.4. Quy trình hạch toán
2.2.4.5. Ví dụ minh hoạ
2.2.5. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác
2.2.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
2.2.6.1. Chứng từ sử dụng
2.2.6.2. Tài khoản sử dụng
2.2.6.3. Quy trình hạch toán
CHƯƠNG III:MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SEIDENSTICKER
3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Hạn chế
3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Seidensticker .
3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
3.2.2. Điều kiện thực hiện các biện pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và
xác định kết quả kinh doanh tại Công ty
3.2.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty
3.2.3.1. Hiện đại hoá công tác kế toán
3.2.3.2. Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán tại Công ty
3.2.3.3. Hoàn thiện công tác luân chuyển chứng từ
3.2.3.5. Một số giải pháp khác
KẾT LUẬN

LIÊN HỆ ZALO: 0948.498.186 ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn