Báo cáo thực tập kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Phúc Tiến

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phúc Tiến

LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I : NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ DOANH THU, CHI PHÍ, KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP
1.1.Những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
kinh doanh trong doanh nghiệp.
1.1.1.Sự cần thiết của công tác kế toán doanh thu , chi phí và xác định kết quả kinh
doanh trong doanh nghiệp.
1.2. Các khái niệm cơ bản
1.2.1. Doanh thu
1.2.1.1.Khái niệm doanh thu
1.2.1.2. Phân loại doanh thu
1.2.1.3. Các yếu tố làm giảm doanh thu
1.2.1.4. Nguyên tắc kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
1.2.2. Chi phí
1.2.2.1. Khái niệm chi phí
1.2.2.2. Các loại chi phí và những nhân tố ảnh hưởng tới chi phí
1.2.3. Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp
1.2.3.1. Khái niệm xác định kết quả kinh doanh
1.2.3.2. Mục đích xác định kết quả kinh doanh
1.2.4. Công tác hạch toán kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp.
1.2.4.1. Nguyên tắc hạch toán doanh thu
1.2.5. Tổ chức kế toán doanh thu, thu nhập trong doanh nghiệp
1.2.5.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
1.2.5.2.Kế toán thu nhập khác
1.2.5.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
1.2.6. Tổ chức kế toán chi phí trong doanh nghiệp
1.2.6.1. Kế toán giá vốn hàng bán
1.2.6.2. Kế toán chi phí bán hàng
1.2.6.3.Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
1.2.6.4. Kế toán chi phí tài chính
1.2.6.5. Kế toán chi phí khác
1.2.6.6. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
1.2.7. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
CHƯƠNG II : TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PHÚC TIẾN .
2.1. Tổng quan về Công ty TNHH Phúc Tiến
2.1.1. Qúa trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Phúc Tiến
2.1.2.Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý của công ty TNHH Phúc Tiến.
2.1.2.1.Loại hình kinh doanh
2.1.2.2. Tổ chức quản lý công ty
2.1.2.3.Tổ chức công tác kế toán tại công ty
2.1.2.4. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty
2.1.2.5. Hệ thống sổ sách mà công ty đang sử dụng bao gồm
2.1.2.6.Hệ thống báo cáo tài chính mà công ty đang sử dụng bao gồm
2.1.2.7.Chế độ kế toán và các phương pháp kế toán áp dụng
2.2.Đặc điểm, phân loại hàng hóa, tổ chức kế toán và phương thức thanh toán tại công ty TNHH Phúc Tiến
2.2.1. Đặc điểm hàng hóa tại công ty TNHH Phúc Tiến
2.2.2. Phân loại hàng hóa tại công ty TNHH Phúc Tiến
2.3.Tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phúc Tiến
2.3.1.Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
2.3.2. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
2.3.3 Kế toán chi phí tại Công ty TNHH Phúc Tiến
2.3.3.1.Kế toán giá vốn hàng bán
2.3.3.2. Kế toán chi phí bán hàng
2.3.3.3. Kế toán chi phí quản lí doanh nghiệp
2.3.4. Tổ chức công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PHÚC TIẾN
3.1. Một số nhận xét về tình hình tổ chức công tác kế toán doanh thu , chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phúc Tiến
3.1.1. Những ưu điểm
3.1.2. Các mặt hạn chế và nguyên nhân
3.1.3. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phúc Tiến
3.1.4. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phúc Tiến.
KẾT LUẬN

LIÊN HỆ ZALO: 0948.498.186 ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn