Báo cáo thực tập kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty In Thanh Hương

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH In Thanh Hương

LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP .
1.1: Những vấn đề chung về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
1.1.1: Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
kinh doanh tại doanh nghiệp
1.1.2: Một số khái niệm liên quan đến doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh .
1.1.2.1: Khái niệm về doanh thu
1.1.2.2: Khái niệm về một số chi phí
1.1.2.3: Kết quả hoạt động kinh doanh.
1.1.3: Nhiệm vụ của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
1.2: Nội dung tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.
1.2.1: Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu nội bộ, các khoản giảm trừ doanh thu.
1.2.2: Kế toán giá vốn hàng bán
1.2.3: Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.2.3.1: Kế toán chi phí bán hàng
1.2.3.2: Chi phí QLDN
1.2.4: Kế toán doanh thu hoạt động tài chính, chi phí hoạt động tài chính.
1.2.4.1: Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
1.2.4.2: Kế toán chi phí hoạt động tài chính
1.2.5: Kế toán thu nhập khác, chi phí khác
1.2.5.1: Kế toán thu nhập khác
1.2.5.2: Kế toán chi phí khác.
1.2.6: Kế toán xác định kết quả kinh doanh.
1.3: Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách vào công tác doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
1.3.1: Hình thức Nhật ký chung
1.3.2: Hình thức Chứng từ ghi sổ
1.3.3: Hình thức Nhật ký – Sổ cái
1.3.4: Hình thức Nhật ký-Chứng từ
1.3.5: Hình thức trên máy vi tính
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH IN THANH HƯƠNG
2.1: Khát quát chung về Công ty TNHH In Thanh Hương
2.1.1:Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH In Thanh Hương .
2.1.2:Tổ chức bộ máy quản lý của công ty
2.1.2.1: Sơ đồ bộ máy công ty
2.1.2.2: Chức năng của các phòng ban
2.1.3.2: Tổ chức hệ thống chứng từ và tài khoản tại kế toán.
2.1.3.3: Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán tại công ty
2.1.3.4: Các chính sách và phương pháp kế toán tại công ty.
2.1.3.5: Hình thức sổ kế toán tại công ty.
2.2: Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công
ty TNHH In Thanh Hương.
2.2.1:Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty TNHH In Thanh Hương.
2.2.1.1: Phương thức bán hàng và cung cấp dịch vụ tại công ty
2.2.1.2: Tài khoản, chứng từ , sổ sách sử dụng.
2.2.2: Kế toán giá vốn hàng bán
2.2.2.1:Nội dung của giá vốn
2.2.2.2: Chứng từ và tài khoản sử dụng
2.2.2.3: Quy trình kế toán giá vốn hàng bán tại chi nhánh Công ty TNHH In Thanh Hương.
2.2.3: Kế toán chi phí quản lý kinh doanh tại Công ty TNHH In Thanh Hương.
2.2.3.1: Nội dung chi phí quản lý kinh doanh tại Công ty
2.2.3.2: Chứng từ và tài khoản sử dụng
2.2.3.3: Quy trình kế toán chi phí quản lý kinh doanh tại Công ty In Thanh Hương.
2.2.4: Kế toán xác định doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính tại chi nhánh công ty TNHH In Thanh Hương.
2.2.4.1: Nội dung của doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính tại công ty TNHH In Thanh Hương.
2.2.4.2:Chứng từ và tài khoản sử dụng.
2.2.4.3: Quy trình kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí hoạt động tài chính tại chi nhánh công ty TNHH In Thanh Hương
2.2.5: Kế toán thu nhập khác và chi phí khác
2.2.6: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH In Thanh Hương
2.2.6.1: Chứng từ và tài khoản sử dụng
2.2.6.2: Quy trình kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH In Thanh Hương.
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH IN THANH HƯƠNG
3.1: Đánh giá chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH In Thanh Hương.
3.1.1: Uu điểm
3.1.2: Nhược điểm
3.2: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu , chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH In Thanh Hương.
3.2.1: Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
kinh doanh tại công ty TNHH In Thanh Hương.
3.2.2: Điều kiện thực hiện các biện pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH In Thanh Hương.
3.2.3.2: Hoàn thiện lập dự phòng phải thu khó đòi ở công ty TNHH In Thanh Hương
3.2.3.3. Hoàn thiện việc hiện đại hóa công tác kế toán
3.2.3.4. Một số kiến nghị khác
3.2.4. Ý nghĩa của việc hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH In Thanh Hương
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

LIÊN HỆ ZALO: 0948.498.186 ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn