Báo cáo thực tập kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh công ty STC

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Thương Mại Và Dịch Vụ STC

LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
1.1.1. Doanh thu:
1.1.2. Các khoản giảm trừ doanh thu:
1.1.3. Chi phí :
1.1.4. Kết quả kinh doanh
1.2. Lý luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
1.2.1. Nhiệm vụ về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh .
1.2.2. Kế toán doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu:
1.2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
1.2.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu.
1.2.2.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
1.2.2.4. Kế toán thu nhập khác
1.2.3. Kế toán chi phí:
1.2.3.1 Kế toán giá vốn hàng bán
1.2.3.2. Kế toán chi phí tài chính
1.2.3.3. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.2.3.4. Kế toán chi phí khác
1.2.4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
1.2.5. Hệ thống sổ kế toán và hình thức kế toán sử dụng tại các doanh nghiệp .
1.2.5.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung
1.2.5.2. Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái
1.2.5.3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ
1.2.5.4. Hình thức kế toán Nhật ký – Chứng từ
1.2.5.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính.
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY C.P THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ STC
2.1. Tổng quan về công ty cổ phần thương mại và dịch vụ STC
2.1.1. Giới thiệu khái quát về công ty
2.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh
2.1.3. Những thuận lợi và khó khăn của công ty:
2.1.4. Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty
2.1.4.1. Sơ đồ bộ máy quản lý:
2.1.4.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận, phòng ban
2.1.5. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty
2.1.5.1. Mô hình bộ máy kế toán
Chức năng của từng bộ phận:
2.1.5.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty
2.2. Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công
ty cổ phần thương mại và dịch vụ STC
2.2.1. Thực trạng công tác kế toán hoạt động kinh doanh chính
2.2.1.1. Kế toán doanh thu và cung cấp dịch vụ tại Công ty C.P thương mại & dịch vụ STC.
2.2.1.2. Kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty C.P thương mại & dịch vụ STC
2.2.1.3. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh tại Công ty C.P thương mại & dịch vụ STC.
2.2.2. Kế toán hoạt động tài chính tại Công ty C.P thương mại & dịch vụ STC (Kế toán
doanh thu hoạt động tài chính)
2.2.2.1. Nội dung kế toán doanh thu hoạt động tài chính
2.2.2.2. Chứng từ sử dụng
2.2.2.3. Tài khoản sử dụng
2.2.2.4. Sơ đồ hạch toán doanh thu hoạt động tài chính
2.2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP thương mại & dịch vụ STC.
2.2.3.1. Nội dung kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty
2.2.3.2. Chứng từ sử dụng
2.2.3.3. Tài khoản sử dụng
2.2.3.4. Sơ đồ hạch toán
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ STC
3.1. Đánh giá chung về công tác tôt chức kế toán tại công ty cổ phần thương mại và dịch
vụ STC
3.1.1. Những ưu điểm của công tác kế toán tại Công ty
3.1.2. Nhược điểm:
3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ STC
3.2.1 . Về việc nâng cao phần mềm kế toán:
3.2.2. Về việc luân chuyển chứng từ
3.2.3. Về hệ thống sổ kế toán
3.2.4. Về việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi
3.2.5. Trích trước chi phí đề phòng những thiệt hại trong kinh doanh:
3.2.6. Về việc áp dụng chính sách chiết khấu thương mại vào kế toán bán hàng
KẾT LUẬN

LIÊN HỆ ZALO: 0948.498.186 ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn