Báo cáo thực tập trung học cơ sở hoạt động dạy hát xoan ở huyện Lâm Thao

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thực tập trung học cơ sở Biện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện Lâm Thao, Phú Thọ để làm mu báo cáo thc tp tt nghip.

Trích dn li nói đu đ các bn tham kho:

1.Lý do chọn đề tài:

Hát Xoan là di sản văn hóa phi vật thể quý báu của vùng đất Tổ Phú Thọ nói riêng và trong kho tàng di sản văn hóa dân tộc Việt Nam nói chung. Hát Xoan là loại hình dân ca nghi lễ, phong tục, còn gọi là hát cửa đình hay “Khúc môn đình”, là hình thức nghệ thuật đa yếu tố: Ca nhạc, hát, múa phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của cộng đồng. Hát Xoan có bề dày lịch sử, có tổ chức nghệ thuật chặt chẽ, không gian văn hóa rộng lớn và có sức lan tỏa mạnh mẽ khắp cộng đồng. Với những giá trị văn hóa nổi bật toàn cầu, ngày 24/11/2011, tại Hội nghị lần thứ 6 của Ủy ban liên chính phủ về Bảo tồn Di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO tổ chức tại Bali – Indonesia, Hồ sơ Hát Xoan – Phú Thọ của Việt Nam đã đƣợc công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Vì thế mà Hát Xoan Phú Thọ ngày càng đƣợc nâng tầm và vị thế văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam trên trƣờng quốc tế. Đây là niềm vinh dự và tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm to lớn của ngƣời dân Phú Thọ nói riêng và của đất nƣớc Việt Nam nói chung trƣớc di sản quý giá của cha ông để lại cho chúng ta hôm nay.

Ngay sau khi Hát Xoan – Phú Thọ đƣợc UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại cần đƣợc bảo vệ khẩn cấp, tại Lễ đón bằng vinh danh công nhận di sản Hát xoan, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã công bố Chƣơng trình hành động về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại cần bảo vệ khẩn cấp: Hát Xoan Phú Thọ giai đoạn 2012 – 2015; Ngày 7.11.2013, Thủ tƣớng Chính phủ đã có Quyết định số 2058/QĐ-TTg phê duyệt Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể – Hát Xoan Phú Thọ (giai đoạn 2013 – 2020). Với mục tiêu đến năm 2015 đƣa Hát xoan Phú Thọ ra khỏi tình trạng cần bảo vệ khẩn cấp và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trên cơ sở đó Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Phú Thọ đã triển khai chƣơng trình giáo dục về Di sản văn hóa lồng ghép trong các chƣơng trình chính khóa và ngoại khóa tại các trƣờng học trên địa bàn toàn tỉnh; đồng thời nhấn mạnh vai trò của việc đào tạo lớp nghệ nhân kế cận, bảo đảm 100% ngƣời có công bảo tồn, gìn giữ, truyền dạy Hát xoan đƣợc tôn vinh và hƣởng chế độ đãi ngộ theo quy định; 5 di tích tại các phƣờng xoan gốc đƣợc đầu tƣ, duy trì và phát triển; không gian diễn xƣớng đƣợc phục hồi và mở rộng.

Việc giữ gìn, kế thừa, lƣu truyền, phổ biến, phát huy cho thế hệ mai sau những giá trị văn hóa độc đáo mang tính xã hội, nhân văn, những phong tục, tập quán tốt đẹp về Hát Xoan – Phú Thọ gắn với tín ngƣỡng thờ cúng Hùng Vƣơng là nhằm nâng cao nhận thức và lòng tự hào trong cộng đồng, trách nhiệm của các thế hệ, nhất là học sinh, sinh viên của các trƣờng học trên toàn tỉnh trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Hát xoan. Từng bƣớc bảo tồn, phát huy giá trị để Hát xoan trở thành sản phẩm du lịch văn hóa hóa tâm linh đặc trƣng, góp phần thúc đẩy phát triển Kinh tế – Văn hóa – Xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Công tác đào tạo lớp nghệ nhân kế cận và truyền dạy Hát Xoan trong cộng đồng đƣợc UBND tỉnh Phú thọ xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu;đồng thời góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ quan trọng mà Nghị quyết TW 5 khóa VIII của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc đã đề ra và để tiếp tục đồng hành với cuộc vận động xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” do Bộ Giáo dục – Đào tạo và Bộ Văn hóa TT& Du lịch phối hợp phát động.

Để duy trì và phát triển Di sản văn hóa phi vật thể về Hát xoan; Đảng, Nhà nƣớc và Chính quyền các cấp ở địa phƣơng cần có những chính sách ƣu tiên, đãi ngộ phù hợp để tạo điều kiện chăm sóc và động viên các nghệ nhân hát Xoan; hỗ trợ cộng đồng, các phƣờng Xoan; các trƣờng học tổ chức truyền dạy, đào tạo thế hệ trẻ để tiếp nối, duy trì và phát triển Di sản Hát xoan. Chủ động xây dựng các chƣơng trình giáo dục thích ứng để giảng dạy Hát xoan trong các trƣờng nghệ thuật và trƣờng phổ thông. Đƣa di sản Hát xoan vào trƣờng   học không phải chỉ là truyền dạy đơn thuần mà còn là giáo dục, nâng cao nhận thức về Di sản văn hóa. Xuất phát từ nhận thức nhƣ vậy, cho nên trong kế hoạch của Tỉnh và của Ngành Giáo dục – Đào tạo Phú Thọ về việc duy trì, đào tạo, phát triển Hát xoan đã đề ra mục đích: Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh tự hào với truyền thống và Di sản Hát xoan của tỉnh Phú Thọ, từ đó xác định trách nhiệm gìn giữ, bảo tồn Di sản và tuyên truyền sâu rộng đến cộng đồng. Các nội dung giáo dục bảo đảm phù hợp theo chƣơng trình giáo dục chung của Bộ GD – ĐT; đồng thời phải phù hợp với khả năng và tâm, sinh lý từng lứa tuổi học sinh, gây hƣng phấn và thích thú cho học sinh, hát mà chơi; chơi mà hát.

Vớ i nhƣ̃ng lý do chủ yếu trên ; đồng thời là một ngƣời dân Đất Tổ, với tình yêu quê hƣơng, yêu làn điệu Hát Xoan của quê hƣơng và là ngƣời cán bộ làm công tác quản lý trong lĩnh vực Văn hóa – Xã hội của huyện Lâm Thao,  tỉnh Phú Thọ, tôi thấy rất đỗi vinh dự, tự hào và cũng nhận thấy là mình phải có trách nhiệm rất cao cùng với cộng đồng trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị của Di sản Hát xoan – một Di sản văn hóa có mối gắn kết chặt chẽ với tín ngƣỡng thờ cúng Hùng Vƣơng của Phú Thọ cũng đã đƣợc UNETCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại     ,  cho nên tôi xin choṇ nghiên cƣ́ u đề tài : “Biện pháp quản lý hoạt động dạy Hát xoan trong các trường THCS huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ”.

2.  Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề tài đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động dạy hát Xoan trong các trƣờng THCS huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

3.  Khách thể và đối tượng nghiên cứu

3.1.  Khách thể nghiên cứu

Hoạt động dạy Hát Xoan và quản lý hoạt động dạy hát Xoan trong các trường THCS huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

3.2.  Đối tượng nghiên cứu

Biện pháp quản lý hoạt động dạy Hát Xoan và quản lý hoạt động dạy hát Xoan trong các trường THCS huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

4.  Giả thuyết khoa học

Công tác quản lý hoạt động dạy Hát Xoan trong các trường THCS huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ trong thời gian qua đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên trong quản lý còn có những bất cập do các biện pháp chưa phù hợp nên chất lượng còn hạn chế. Nếu đề xuất được những biện pháp quản lý hoạt động dạy hát Xoan trong các trường THCS huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ thực sự cần thiết và có tính khả thi.

5.  Nhiệm vụ nghiên cứu

  • Nghiên cứu cơ ở lý luận về quản lý hoạt động dạy hát trong các trường
  • Khảo sát thực trạng quản lý dạy hát Xoan trong các trường THCS huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
  • Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động dạy hát Xoang trong các trường THCS huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

6.  Phương pháp nghiên cứu

6.1.  Phương pháp nghiên cứu tài liệu

 Nhóm phương pháp này nhằm thu thập các thông tin lý luận để xây dựng cơ sở lý luận của đề tài. Thuộc nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận có các phương pháp nghiên cứu cụ thể sau đây:

  • Phương pháp phân tích – tổng hợp tài liệu.
  • Phương pháp khái quát hóa các nhận định độc lập.

6.2.  Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi

  • Phương pháp tổng kết kinh nghiệm
  • Phương pháp nghiên cứu các sản phẩm hoạt động
  • Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia

7.  Cấu trúc luận văn

Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục nghiên cứu, luận văn có 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy hát trong các trường THCS.

Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động dạy hát Xoan trong các trường THCS huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Chương 3: Biện pháp quản lý động dạy hát Xoan trong các trường THCS huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

TI TÀI LIU V MÁY

Hy vọng với chia sẻ mu báo cáo thc tp tt nghip  tại công ty trên của chúng tôi sẽ giúp bạn có thể hoàn thành bài báo cáo thc tp tt nghip của mình được tốt nhất.

Chúc các bạn làm bài báo cáo thc tp thành công!

 

 

 

 

 

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn

Add Comment