Báo cáo thực tập trung học cơ sở hoạt động dạy học môn Toán ở Tuyên Quang

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thực tập trung học cơ sở Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Toán ở các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang theo tiếp cận năng lực để làm mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Trích dẫn lời nói đầu để các bạn tham khảo:

 1. Lý do chọn đề tài

Trong thời đại ngày nay, chiến lƣợc phát triển nhanh, bền vững nhất đối với mỗi Quốc gia đó là phát triển giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), tạo tiền đề quan trọng cho việc phát triển nguồn nhân lực, nhân tài cho đất nƣớc. Việt Nam trong giai đoạn hiện nay với tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa diễn ra nhanh, mạnh, có phạm vi ảnh hƣởng rộng lớn trên cả nƣớc, trên tất cả các lĩnh vực. Đảng và Nhà nƣớc ta hết sức chú trọng phát triển giáo dục và đào tạo, coi “giáo dục là quốc sách hàng đầu”. Đại hội X của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục khẳng định: “Giáo dục và đào tạo cùng khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu”. Phát triển giáo dục là nền tảng, nguồn nhân lực chất lƣợng cao là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trƣởng kinh tế nhanh và bền vững.

Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15 tháng 6 năm 2004 của Ban bí thƣ Trung ƣơng Đảng cộng sản Việt Nam nêu rõ: “mục tiêu là xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được chuẩn hóa, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về  cơ cấu, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, lối sống, lương tâm, tay nghề nhà giáo, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.[1]

Mặc dù đã đạt đƣợc các thành tựu trên hệ thống Giáo dục và Đào tạo nƣớc ta vẫn còn nhiều yếu kém, bất cập so với yêu cầu phát triển của đất nƣớc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc khóa VIII đã khẳng định: “Giáo dục nước ta vẫn còn nhiều yếu kém bất cập cả về quy mô lẫn cơ cấu và nhất là chất lượng ít hiệu quả, chưa đáp ứng được đòi hỏi ngày càng cao về nhân lực và công cuộc đổi mới kinh tế, xã hội, xây dựng bảo vệ Tổ quốc, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Để giải quyết mâu thuẫn trên đòi hỏi chúng ta phải thay đổi quan niệm, nhận thức về giáo dục, phải hƣớng tới chất lƣợng giáo dục, điều đó đồng nghĩa với việc phải chú trọng nâng cao có hiệu quả hoạt động dạy học trong các nhà trƣờng.

Trong thời gian gần đây, các nhà khoa học và nhà quản lý đang trao đổi rất nhiều xung quanh vấn đề tìm hƣớng tiếp cận mới trong việc xây dựng, đổi mới chƣơng trình giáo dục. Quốc hội đã ban hành nghị quyết về đổi mới chƣơng trình giáo dục phổ thông, trong đó nhấn mạnh việc đổi mới chƣơng trình giáo dục theo hƣớng tập trung nhiều hơn vào bồi dƣỡng năng lực, hạn chế trang bị kiến thức hàn lâm. Tiếp cận năng lực trong Giáo dục và Đào tạo là hƣớng tiếp cận đƣợc nhiều nhà nghiên cứu giáo dục quan tâm bởi hệ thống lý luận về Giáo dục và Đào tạo theo tiếp cận năng lực và thực tiễn giáo dục của nhiều Quốc gia trên thế giới đã khẳng định đây là hƣớng tiếp cận có thể đảm bảo đào tạo đƣợc nguồn nhân lực chất lƣợng cao thúc đẩy sự phát triển của xã hội.

Giáo dục trung học cơ sở (THCS) là một trong những cấp học của giáo dục  phổ thông trong hệ thống giáo dục của nƣớc ta, cấp THCS là cấp học cơ bản, là giai đoạn trung gian giữa Tiểu học và trung học phổ thông (THPT). Ở giai đoạn này, học sinh đƣợc cung cấp kiến thức cơ bản nhất, giáo dục và hình thành nhân cách, gắn với tâm sinh lý của lứa tuổi này cũng nhiều biến động. Nhƣ vậy, hoạt động dạy học ở các trƣờng THCS là vô cùng quan trọng, là cơ sở cho các cấp học, bậc học cao hơn.

Những năm gần đây sự nghiệp giáo dục và đào tạo của huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang nói chung và các trƣờng phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) THCS nói riêng đã có nhiều thay đổi mạnh mẽ, cơ bản và sâu sắc. Bên cạnh những thành tựu cũng còn không ít những hạn chế, yếu kém nhiều mặt, trong đó nguyên nhân cơ bản  là những hạn chế về quản lý nhà trƣờng nói chung và quản lý hoạt động dạy học nói riêng, không theo kịp thực tiễn phát triển giáo dục của đất nƣớc.

Môn Toán là môn học quan trọng ở trƣờng THCS, môn học có số tiết nhiều nhất trong tuần. Công tác quản lý chất lƣợng dạy học nói chung, quản lý chất lƣợng dạy học môn Toán ở các trƣờng phổ thông dân tộc bán trú THCS, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đã đạt đƣợc một số kết quả nhất định, tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế. Vì thế, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề quản lý chất lƣợng dạy học môn Toán nhằm tìm ra các biện pháp quản lý chất lƣợng dạy học bộ môn này là vấn đề cấp thiết.

Từ lý luận và thực tiễn cho thấy việc quản lý hoạt động dạy và học môn Toán của các trƣờng THCS trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang nói chung và ở các trƣờng phổ thông dân tộc bán trú THCS nói riêng là rất cần thiết. Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu: “Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Toán ở các trường phổ thông dân tộc bán trú THCS, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang theo tiếp cận năng lực” nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu giáo dục trung học cơ sở nói riêng, giáo dục phổ thông tỉnh Tuyên Quang nói chung.

2.   Mục đích nghiên cứu

Nghiên cứu và đề xuất biện pháp quản lý hoạt động dạy học bộ môn Toán ở các trƣờng phổ thông dân tộc bán trú THCS, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang theo tiếp cận năng lực.

3.   Khách thể, đối tƣợng nghiên cứu

 • Khách thể nghiên cứu: quản lý hoạt động dạy học môn Toán ở trƣờng
 • Đối tượng nghiên cứu: biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Toán ở các trƣờng phổ thông dân tộc bán trú THCS, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang theo tiếp cận năng lực.

4.   Giả thuyết khoa học

Chất lƣợng dạy học môn Toán của giáo viên và học sinh các trƣờng phổ thông dân tộc bán trú THCS, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang hiện nay chƣa đồng đều, còn nhiều bất cập. Nếu xây dựng và áp dụng các biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo tiếp cận năng lực một cách sáng tạo, khoa học đồng bộ, khả thi và hiệu quả sẽ góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học môn Toán ở các trƣờng.

5.   Nhiệm vụ nghiên cứu

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc dạy học, quản lý hoạt động dạy học môn Toán cấp THCS theo tiếp cận năng lực.
 • Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động dạy học, quản lý hoạt động dạy học môn Toán ở các trƣờng phổ thông dân tộc bán trú THCS, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang từ góc độ tiếp cận năng lực.
 • Trên cơ sở lý luận và thực tiễn đã tìm hiểu đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Toán ở các trƣờng phổ thông dân tộc bán trú THCS, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang theo tiếp cận năng lực.

6.   Giới hạn và phạm vi nghiên cứu của đề tài

Đề tài 03 trƣờng phổ thông dân tộc bán trú THCS, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Thời gian lấy số liệu nghiên cứu: trong ba năm học 2011-2012; 2012-2013 và 2013-2014.

7.   Phƣơng pháp nghiên cứu

7.1.  Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận

 • Nghiên cứu tài liệu, các văn bản Nhà nƣớc, Nghị quyết của Đảng về quản lý Giáo dục và quản lý dạy học ở trƣờng phổ thông.
 • Tham khảo một số công trình nghiên cứu, các sách báo có liên quan đến đề tài.

7.2.  Phương pháp nghiên cứu thực tiễn

 • Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi: gồm phiếu dành cho cán bộ quản lý; dành cho giáo viên; dành cho học sinh nhằm thu thập thông tin về thực trạng quản lý dạy học môn Toán ở các trƣờng phổ thông dân tộc bán trú THCS, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang từ góc độ tiếp cận năng lực.
 • Phương pháp tổng kết kinh nghiệm thực tiễn: tham khảo các bản báo cáo tổng kết năm học, kế hoạch năm học của các trƣờng, ngành và một số báo cáo hội thảo về công tác chuyên môn nhằm tổng kết các kinh nghiệm quản lý dạy học bộ môn Toán.
 • Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia: gặp gỡ, trực tiếp trao đổi, tọa đàm hoặc thảo luận qua email với những chuyên gia, các nhà quản lý giáo dục ở các cấp trong tỉnh và ngoài tỉnh Tuyên
 • Phương pháp khảo nghiệm: về tính cần thiết, khả thi của các biện pháp đƣợc đƣa ra trong luận văn.

7.3.  Phương pháp nghiên cứu hỗ trợ

 • Phương pháp xử lý số liệu thống kê.
 • Phương pháp so sánh để xử lý các kết quả nghiên cứu.

8.   Cấu trúc của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, tài liệu tham khảo và phụ lục,  nội dung chính của luận văn được trình bày trong 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học môn Toán cấp Trung học cơ sở theo tiếp cận năng lực.

Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn Toán ở các trường phổ thông dân tộc bán trú THCS, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang từ góc độ tiếp cận năng lực.

Chương 3: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Toán ở các trường phổ thông dân tộc bán trú THCS, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang theo tiếp cận năng lực.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Hy vọng với chia sẻ mẫu báo cáo thực tập  tại công ty trên của chúng tôi sẽ giúp bạn có thể hoàn thành bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình được tốt nhất.

Chúc các bạn làm bài báo cáo thực tập thành công!

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn

Add Comment