Báo cáo thực tập Tiểu học bồi dưỡng cho giáo viên tiểu học tỉnh Tuyên Quang

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thực tập Tiểu học Bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho giáo viên tiểu học Huyện Yên Sơn,Tỉnh Tuyên Quang đáp ứng yêu cầu đổi mới sách giáo khoa sau năm 2015 để làm mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Trích dẫn lời nói đầu để các bạn tham khảo:

1.  Tính cấp thiết của đề tài

Giáo dục là một hình thái ý thức xã hội, giáo dục có mối quan hệ biện chứng với các quá trình xã hội, khi xã hội phát triển đòi hỏi giáo dục phải luôn luôn đổi mới đáp ứng yêu cầu của xã hội. Trong những năm qua giáo dục Việt Nam đã đạt đƣợc những thành tựu đáng kể góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kết quả đạt đƣợc của giáo dục cho thấy hệ thống giáo dục đã tƣơng đối hoàn chỉnh từ mầm non đến sau đại học. Giáo dục đã phát triển mạnh về quy mô, tăng nhanh về số lƣợng, nhất là ở giáo dục đại học và giáo dục chuyên nghiệp. Chất lƣợng giáo dục và đào tạo có tiến bộ và cải thiện ở một số mặt. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phát triển cả về số lƣợng và chất lƣợng, tỷ lệ giáo viên và cán bộ quản lý đạt chuẩn tƣơng đối cao, với cơ cấu đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý về trình độ, thâm niên, vùng miền vv…ngày càng hợp lý.

Tuy nhiên, chất lƣợng, hiệu quả giáo dục và đào tạo còn thấp so với yêu cầu, nội dung và phƣơng pháp giáo dục còn nặng lý thuyết, nhẹ thực hành. Do đó năng lực học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp hạn chế về năng lực và kĩ năng sống.

Quản lý giáo dục và đào tạo còn nhiều yếu kém. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bất cập về chất lƣợng, số lƣợng và cơ cấu; một bộ phận chƣa theo kịp yêu cầu đổi mới và phát triển giáo dục, một bộ phận nhỏ cán bộ giáo viên thiếu tâm huyết, thậm chí vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Đầu tƣ cho giáo dục và đào tạo chƣa hiệu quả. Chính sách, cơ chế tài chính cho giáo dục và đào tạo chƣa phù hợp. Cơ sở vật chất kỹ thuật còn thiếu và lạc hậu nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn vv…

Để khắc phục những vẫn đề yếu kém bất cập nêu trên cần quán triệt tinh thần của Nghị quyết Trung ƣơng 2 (NQTW 2), Nghị quyết Đại hội XI (NQĐH XI), Nghị quyết Trung ƣơng 4 (NQTW 4) và tinh thần cải cách hành chính để đổi mới các hoạt động Quản lý nhà nƣớc về Giáo dục và Đào tạo (QLNN về GD&ĐT), yêu cầu phải đổi mới căn bản, toàn diện hệ thống giáo dục và công tác quản lý giáo dục.

Nghị quyết TW 29 tháng 8 năm 2013 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8  BCH TW Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH,HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Trong đó đổi mới căn bản toàn diện giáo dục Việt Nam khâu đột phá đầu tiên là đổi mới công tác thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, đổi mới chƣơng trình sách giáo khoa phổ thông chuyển từ chƣơng trình giáo dục theo tiếp cận nội dung sang chƣơng trình theo tiếp cận năng lực, tích hợp ở lớp dƣới, phân hóa sâu ở lớp trên, đổi mới quản lý giáo dục các cấp nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị trong quản lý giáo dục vv..

Tiếp cận theo hƣớng năng lực đòi hỏi hoc sinh học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khảng định. Vì vậy đòi hỏi giáo viên phải đƣợc bổ sung về năng lực chuyên môn để đáp ứng với yêu cầu đổi mới chƣơng trình sách giáo khoa sau năm 2015.

Xuất phát từ tình hình thực tế nêu trên, tôi lựa chọn đề tài: “Bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho giáo viên tiểu học huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa sau  năm 2015″.

2.  Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, thực tiễn về bồi dƣỡng năng lực chuyên môn cho giáo viên Tiểu học huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, đề xuất một số biện pháp bồi dƣỡng nâng cao năng lực chuyên môn giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu của đổi mới chƣơng trình và sách giáo khoa sau năm 2015.

3.  Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu

Khách thể nghiên cứu: Công tác bồi dƣỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên Tiểu học huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Khách thể điều tra, khảo sát: Thực trạng bồi dƣỡng, giáo viên tiểu học, cán bộ quản lý giáo dục  huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Đối tượng nghiên cứu: Các biện pháp quản lý bồi dƣỡng năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên Tiểu học huyện Yên Sơn , tỉnh Tuyên Quang.

4.  Giả thuyết khoa học

Chất lƣợng đổi mới chƣơng trình và sách giáo khoa phụ thuộc vào năng lực của giáo viên, nếu đề xuất đƣợc các biện pháp bồi dƣỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên Tiểu học đáp ứng yêu cầu của đổi mới chƣơng trình và sách giáo khoa thì sẽ thực hiện có hiệu quả việc đổi mới chƣơng trình-sách giáo khoa sau năm 2015, góp phần nâng cao chất lƣợng giáo dục Tiểu học huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

5.  Nhiệm vụ nghiên cứu

Nghiên cứu cơ cở lý luận của hoạt động bồi dƣỡng giáo viên Tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới chƣơng trình và sách giáo khoa sau năm 2015.

  • Khảo sát thực trạng bồi dƣỡng giáo viên Tiểu học huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đáp ứng yêu cầu đổi mới chƣơng trình và sách giáo khoa sau năm
  • Đề xuất biện pháp bồi dƣỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên Tiểu học huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đáp ứng yêu cầu đổi mới chƣơng trình và sách giáo khoa sau năm

6.  Phạm vi nghiên cứu

6.1.  Phạm vi đối tượng khảo sát

Khảo sát đội ngũ giáo viên Tiểu học, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

6.2.  Phạm vi nghiên cứu

Nghiên cứu biện pháp bồi dƣỡng năng lực dạy học, giáo dục cho đội ngũ giáo viên Tiểu học huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đáp ứng yêu cầu đổi mới chƣơng trình và sách giáo khoa sau năm 2015.

7.  Phƣơng pháp nghiên cứu

7.1.  Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận

  • Phƣơng pháp phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, hệ thống hóa các tài liệu và các văn bản có liên quan đến đề tài nghiên cứu nhằm thu thập tƣ liệu xây dựng cơ sở lý luận của hoạt động bồi dƣỡng năng lực cho giáo viên tiểu học.
  • Phƣơng pháp nghiên cứu lịch sử vấn đề, phát hiện và khai thác những khía cạnh mà đã đƣợc đề cập đến trƣớc làm cơ sở cho việc nghiên cứu tiếp

7.2.  Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn và tổng kết kinh nghiệm

  • Phƣơng pháp quan sát, điều tra bằng anket về thực trạng đội ngũ giáo viên tiểu học và thực trạng hoạt động bồi dƣỡng giáo viên Tiểu học huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên
  • Phƣơng pháp khảo nghiệm: Kiểm nghiệm mức độ cần thiết, tính khả thi của các biện pháp đã đề xuất.
  • Phƣơng pháp tổng kết kinh nghiệm trong công tác bồi dƣỡng nâng cao trình độ, năng lực giáo viên của Phòng và một số đơn vị.
  • Phƣơng pháp lấy ý kiến chuyên

7.3.  Phương pháp bổ trợ

Đƣợc sử dụng trong quá trình phân tích, xử lý các số liệu điều tra, thu thập đƣợc.

8.  Cấu trúc nội dung luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị luận văn gồm 3 chƣơng:

Chƣơng 1: Cở sở lý luận của bồi dƣỡng năng lực chuyên môn cho giáo viên Tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới chƣơng trình và sách giáo khoa sau năm 2015.

Chƣơng 2: Thực trạng bồi dƣỡng năng lực chuyên môn cho giáo viên Tiểu học huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Chƣơng 3: Biện pháp bồi dƣỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên Tiểu học huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đáp ứng yêu cầu đổi mới chƣơng trình và sách giáo khoa sau năm 2015.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Hy vọng với chia sẻ lời mở đầu báo cáo thực tập tốt nghiệp  tại công ty trên của chúng tôi sẽ giúp bạn có thể hoàn thành bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình được tốt nhất.

Chúc các bạn làm bài báo cáo thực tập thành công!

Bình luận với Facebook

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn