Báo cáo thực tập mầm non hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 tuổi ở Thái Nguyên

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thực tập mầm non Biện pháp quản lý hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 tuổi ở các trường mầm non Thành phố Thái Nguyên để làm mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Trích dẫn lời nói đầu để các bạn tham khảo:

1.   Lý do chọn đề tài

Ngôn ngữ có vai trò rất lớn trong cuộc sống của con ngƣời. Ngôn ngữ là kho tàng trí tuệ của loài ngƣời. Nó chứa đựng và làm sống dậy những thành tựu do xã hội loài ngƣời dựng lên. Ngôn ngữ chính là cơ sở của mọi sự suy nghĩ, là công cụ của tƣ duy. Vốn từ ngữ của cá nhân phản ánh năng lực tƣ duy, năng lực trí tuệ của cá nhân đó. Chính vốn từ đã mở rộng tầm hiểu biết của cá nhân và hiện thực. Trẻ em có nhu cầu rất lớn trong nhận thức thế giới xung quanh. Khi đã có một vốn ngôn ngữ nhất định, trẻ sử dụng ngôn ngữ nhƣ phƣơng tiện biểu hiện nhận thức của mình. Rõ ràng ngôn ngữ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển trí tuệ cho trẻ. Thông qua ngôn ngữ, trẻ nhận thức đƣợc về thế giới xung quanh một cách sâu rộng, rõ ràng và chính xác. Ngôn ngữ giúp trẻ tích cực, sáng tạo trong hoạt động trí tuệ. Chính vì vậy, trong công tác giáo dục thế hệ măng non của đất nƣớc, chúng ta càng thấy rõ vai trò của ngôn ngữ đối với việc giáo dục trẻ nhỏ. Ngôn ngữ đã góp phần đào tạo các cháu trở thành những con ngƣời phát triển toàn diện.

Ngôn ngữ là công cụ phát triển tâm lý cao nhất của con ngƣời. Đối với trẻ thơ ngôn ngữ có vai trò to lớn trong việc hình thành và phát triển cơ sở ban đầu của nhân cách, còn là phƣơng tiện điều khiển điều chỉnh hành vi giúp trẻ lĩnh hội các giá trị đạo đức mang tính chuẩn mực, phƣơng tiện làm phong phú đời sống tinh thần của trẻ, đáp ứng nhu cầu giao tiếp với mọi ngƣời xung quanh

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của giáo dục mầm non đó là phát triển ngôn ngữ cho trẻ. Hoạt động giáo dục phát triển ngôn ngữ làm giàu vốn từ vựng, dạy trẻ phát âm đúng giúp trẻ nắm đƣợc các quy tắc tiếng việt, dạy trẻ cách diễn đạt rõ ràng, mạch lạc, ý nghĩa của mình. Công việc phải đƣợc tiến hành trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ ở nhà trẻ và trƣờng mầm non

Ngành giáo dục mầm non ở Việt Nam tuy còn non trẻ nhƣng đã tự khẳng định mình với những thành tựu đáng kể, trong đó có những thành tựu trong việc giáo dục tiếng mẹ đẻ cho trẻ. Thực tiễn cho thấy giáo dục phát triển ngôn ngữ cho trẻ ở các trƣờng mầm non chƣa đƣợc quan tâm thích đáng, đặc biệt là ở các trƣờng lớp mẫu giáo…

Chƣơng trình chăm sóc – giáo dục trẻ từ 3 đến 6 tuổi hiện hành chƣa đề cập đến phần phát triển nhƣ là một phần độc lập. Nội dung phát triển ngôn ngữ còn chung chung và đƣợc lồng ghép trong các hoạt động khác.

Trong cuốn Giáo dục học đại cƣơng, Nxb Giáo dục, Hà Nội nhà giáo dục học E.I.TIKHÊ EVA ngƣời Liên Xô đã khẳng định: “Ngôn ngữ là công cụ để tư duy,là chìa khóa để nhận thức, là vũ khí để chiếm lĩnh kho tàng kiến thức dân tộc của nhân loại. Do vậy, ngôn ngữ có vai trò quan trọng đối với con người, đặc biệt là giai đoạn đầu của mỗi người, nên việc giáo dục ngôn ngữ cho trẻ phải bắt đầu từ rất sớm”[21]

Xuất phát từ thực tiễn, với nhận thức về tầm quan trọng của vấn đề chuẩn bị ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi trƣớc khi bƣớc vào lớp 1, tác giả đã chọn nghiên cứu đề tài “Biện pháp quản lý hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 tuổi ở các trường mầm non Thành phố Thái Nguyên” với mong muốn góp phần nâng cao chất lƣợng giáo dục ngôn ngữ cho trẻ 5 tuổi trong trƣờng mầm non nói riêng và chất lƣợng giáo dục mầm non nói chung tại địa phƣơng.

2.   Mục đích nghiên cứu

Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi ở các trƣờng mầm non thành phố Thái Nguyên góp phần nâng cao chất lƣợng giáo dục mầm non tại địa phƣơng.

3.   Khách thể và đối tượng

 • Khách thể nghiên cứu: Hoạt động giáo dục phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi ở các trƣờng mầm
 • Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp quản lý hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi ở các trƣờng mầm non thành phố Thái Nguyên.

4.   Giả thuyết khoa học

Trong thời gian qua, hoạt động giáo dục phát triển ngôn ngữ cho trẻ MG 5 tuổi ở các trƣờng mầm non thành phố Thái Nguyên đã đạt đƣợc một số kết quả nhất định. Tuy nhiên đứng trƣớc yêu cầu đổi mới giáo dục còn bộc lộ những hạn chế, bất cập do các nguyên nhân khác nhau, trong đó có nguyên nhân biện pháp quản lý chƣa phù hợp. Nếu đề xuất và áp dụng các biện pháp quản lý hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ MG 5 tuổi một cách khoa học, đồng bộ, khả thi, phù hợp hơn với thực tiễn của nhà trƣờng và ngƣời học, cũng nhƣ đáp ứng đƣợc những yêu cầu của hoạt động phát triển ngôn ngữ, sẽ nâng cao đƣợc hiệu quả phát triển ngôn ngữ trẻ 5 tuổi ở các trƣờng mầm non Thành phố Thái Nguyên, góp phần nâng cao chất lƣợng GD MN ở địa phƣơng.

5.   Nhiệm vụ nghiên cứu

 • Hệ thống hóa Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 tuổi ở các trƣờng mầm
 • Khảo sát, phân tích và đánh giá Thực trạng hoạt động phát triển ngôn ngữ và quản lý hoạt động phát triển giáo dục ngôn ngữ cho trẻ 5 tuổi ở các trƣờng mầm non thành phố Thái Nguyên
 • Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động phát triển ngôn ngữ trẻ 5 tuổi ở các trƣờng mầm non Thành phố Thái Nguyên.

6.   Phạm vi giới hạn nghiên cứu

6.1.  Về nội dung nghiên cứu

Biện pháp quản lý hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 tuổi ở trƣờng mầm non Thành phố Thái Nguyên

6.2.  Về chủ thể quản lý

Hiệu trƣởng các trƣờng mầm non. Phó hiệu trƣởng các trƣờng mầm non Tổ trƣởng các trƣờng mầm non

6.3.  Về địa bàn nghiên cứu

Nghiên cứu tại 7 trường mầm non cụm phía Bắc Thành phố Thái Nguyên:

+ Trường mầm non Tân Long

+ Trường mầm non Quan Triều

+Trường mầm non Điện Lực

+ Trường mầm non Phúc Hà

+ Trường mầm non Cao Ngạn

+ Trường mầm non Quang Vinh

+ Trường mầm non Giấy Hoàng Văn Thụ

6.4.  Về khách thể khảo sát

 • Nghiên cứu ở 7 trƣờng mầm non
 • Hiệu trƣởng: 7 đồng chí
 • Phó hiệu trƣởng: 11 đồng chí
 • Tổ trƣởng chuyên môn: 7 đồng chí
 • Giáo viên: 193 đồng chí
 • Học sinh: 4023 em học sinh lớp 5 tuổi

6.4. Về thời gian nghiên cứu

– Nghiên cứu trong năm học 2-13-2014

7.   Phƣơng pháp nghiên cứu

7.1.  Các Phương pháp nghiên cứu lý luận:

Đọc, phân tích, hệ thống hóa và khái quát các tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu.

Nghiên cứu tài liệu về quản lý, tài liệu liên quan đến hoạt động phát triển ngôn ngữ của trẻ mầm non, Tài liệu bồi dƣỡng thƣờng xuyên cho giáo viên mầm non, lài liệu về tổ chức hoạt động ngôn ngữ ở các trƣờng mầm non và các tài liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Trên cơ sở đó tiến hành phân tích, tổng hợp, hệ thống tài liệu để xây dựng khung lý luận làm nền tảng cho quá trình nghiên cứu.

7.2.  Các  phương pháp nghiên cứu thực tiễn

 • Phương pháp quan sát

Quan sát các biểu hiện của hoạt động phát triển ngôn ngữ của trẻ 5 tuổi; đổi mới phƣơng pháp giáo dục phát triển ngôn ngữ của giáo viên quản lý hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 tuổi của cán bộ quản lý, các biểu hiện về thái độ và hành động của GV và CBQL trong quá trình quản lý hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 tuổi và thực hiện quản lý hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 tuổi qua đó đánh giá hiệu quả quản lý hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 tuổi và quản lý hoạt  động phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 tuổi ở trƣờng mầm non.

 • Phương pháp điều tra

Để điều tra thực trạng biện pháp quản lý hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 tuổi ở trƣờng mầm non, Chúng tôi sử dụng các bảng điều tra dành cho các đối tƣợng: giáo viên và cán bộ quản lý.

Mục đích: Tìm hiểu thực trạng của giáo viên về:

 • Nhận thức của giáo viên về tầm quan trọng của công tác quản lý hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 tuổi ở các trƣờng mầm
 • Mức độ thực hiện các nội dung quản lý hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 tuổi ở các trƣờng mầm non thành phố Thái nguyên; và mức độ thực hiện các biện pháp quản lý của hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 tuổi ở các trƣờng mầm non thành phố Thái nguyên.
 • Phương pháp phỏng vấn

Bổ sung, kiểm tra và làm rõ những thông tin đã thu thập đƣợc thông qua phƣơng pháp điều tra. Qua đó tìm hiểu thêm những biện pháp quản lý hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 tuổi ở các trƣờng mầm non thành phố Thái nguyên. Những thông tin này có giá trị là căn cứ để nhận xét, khẳng định chính xác hơn thực trạng biện pháp quản lý hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 tuổi của giáo viên. Ngoài ra, có thể tìm hiểu thêm các nhân tố ảnh hƣởng tới thực trạng đó cũng nhƣ những khuyến nghị của họ. Đồng thời những thông tin này cũng giúp cho nhà nghiên cứu có thêm căn cứ để khẳng định tính trung thực, độ tin cậy của kết quả nghiên cứu.

 • Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động giáo dục

Từ kết quả hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 tuổi, phân tích làm rõ hiệu quả quản lý hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 tuổi ở trƣờng mầm non của Thành phố Thái Nguyên.

7.3. Phương pháp xử lý số liệu bằng thống kê toán học

Sử dụng phƣơng pháp toán học thống kê giúp ta xử lý các dữ liệu, các thông tin trong quá trình nghiên cứu, điều tra thu thập đƣợc. Nhờ đó ta xác định đƣợc kết quả một cách khách quan các biện pháp quản lý hoạt động phát triển ngôn ngữ của trẻ 5 tuổi ở các trƣờng mầm non theo đúng chƣơng trình giáo dục mầm non

Giúp so sánh số liệu, thông tin trong quá trình điều tra thu thập qua các năm

8.   Cấu trúc của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận và khái niệm đề tài gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận của quản lý hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 tuổi ở các trƣờng mầm non.

Chương 2: Thực trạng hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 tuổi ở các trƣờng mầm non thành phố Thái Nguyên.

Chương 3: Biện pháp quản lý hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 tuổi ở các trƣờng mầm non thành phố Thái Nguyên.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Hy vọng với chia sẻ báo cáo thực tập tốt nghiệp  tại công ty trên của chúng tôi sẽ giúp bạn có thể hoàn thành bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình được tốt nhất.

Chúc các bạn làm bài báo cáo thực tập thành công!

Bình luận với Facebook

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn