Nghiên cứu ứng dụng hệ thống thông tin Địa Lí (GIS), đánh giá biến động hiện trạng sử dụng đất lưu vực thủy điện Sơn La giai đoạn 2005 – 2010

PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1. Lịch sử phát triển hệ thống thông tin địa lí 1.1.1. Trên thế giới và tại Việt Nam 1.1.2. Tại khu vực nghiên cứu 1.2. Tổng quan về công… Read More